Abonnement aanvragen

Informatie over algemene voorwaarden, automatische incasso abonnementsgelden, disclaimer en privacybeleid.
De website www.inkomensparen.nl laat zien hoe je kunt beleggen in hoogdividendaandelen in de VS en daarbuiten. De publicaties omvatten beleggingsadvies, maar zijn slechts een beschrijving van onze beleggingsstrategie. Een publicatie op deze website mag niet worden beschouwd als advies waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen moeten baseren.
In de Voorbeeldportefeuilles worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een aandelenportefeuille. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze site zijn echter voor je eigen rekening en risico. De uitgever, auteurs en redactie van ÏnkomenSparen”, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van beslissingen en/of handelingen die gebaseerd zijn op verstrekte informatie. Raadpleeg eventueel uw financieel adviseur alvorens tot aankoop van fondsen over te gaan.
Ook aan hoog dividend-beleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Algemeen: Als je onze website (www.InkomenSparen) bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op de website, ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent door de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden.
Waar hierna gesproken wordt over “InkomenSparen” worden bedoeld de website InkomenSparen.nl c.q. de uitgevers en relevante andere uitingen via welk medium dan ook, die hiermee verband houden.
Het is uw eigen keuze: De informatie via “InkomenSparen.nl” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “InkomenSparen.nl” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar (doel)risicoprofiel. InkomenSparen.nl verkoopt noch bemiddelt in de aanschaf van financiële producten c.q. aandelen.
Disclaimer: Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van “InkomenSparen.nl ” een juiste weergave is van de stand van zaken op het moment van de publicatie op deze website, kan “InkomenSparen.nl ” er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance voorschriften, technische- of andere oorzaken niet mogelijk is. Opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen, dividendrendementen, aankooplimieten en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten zijn zo actueel mogelijk, maar vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De actuele koersen worden namelijk aangeleverd door derden en wij kunnen nooit instaan voor de juistheid van deze gegevens op een enig moment.
Noch “Inkomensparen.nl”, noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in “Inkomensparen.nl”. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt ook ten behoeve van directeuren of medewerkers van “Inkomensparen.nl” waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit “Inkomensparen.nl” materiaal.
“Inkomensparen.nl” is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers. “Inkomensparen.nl” staat niet onder toezicht van de AFM of van de Nederlandse Bank.
Aanbiedingen van andere partijen: Aanbiedingen via advertenties in de nieuwsbrief en op de website, door verwijzing met links of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat “Inkomensparen.nl” niet onder AFM-toezicht staat.
Als je via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst “Inkomensparen.nl” je erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan “Inkomensparen.nl”, dat “Inkomensparen.nl” niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat “Inkomensparen.nl” geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.
Dat geldt ook voor verwijzingen naar brokers op deze website. ÏnkomenSparen” kan wprden beloond voor het feit dat websitebezoekers een account bij een van de genoemde instellingen afsluiten.
Hoewel het streven van “Inkomensparen.nl” erop is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan “Inkomensparen.nl” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Algemene Voorwaarden, is vatbaar voor wijzigingen die zonder aankondiging kan geschieden.
Voorwaarden abonnement Voorbeeldportefeuille: Naast de publicatie van de website zelf worden, tegen betaling, abonnementen geboden op Voorbeeldportefeuilles. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsbrief verzonden aan geïnteresseerden. De adviezen in de nieuwsbrief, voorbeeldportefeuilles en op de website zijn geschreven door medewerkers van ÏnkomenSparen”, tenzij anders vermeld, en uitsluitend bedoeld ter informatie.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Voorbeeldportefeuilles of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en suggesties m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze suggesties geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. De voorbeeldportefeuilles zijn altijd een momentopname. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Potentiële gebruikers van de Voorbeeldportefeuilles dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen ÏnkomenSparen” redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook.
De Voorbeeldportefeuille van “Inkomensparen.nl” is uitsluitend toegankelijk voor abonnees. Een abonnement zal automatisch worden verlengd en geïncasseerd tenzij je ons uiterlijk 7 dagen tevoren van je opzegging in kennis stelt. Dan wordt het abonnement beëindigd op de eerstvolgende vervaldatum. Restitutie van betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk. Wanneer zich echter in je directe omgeving een onverwachte situatie voordoet, die tussentijdse beëindiging noodzakelijk maakt, zullen wij dit ten allen ten tijden in overweging nemen. Wanneer je je bank of creditcardmaatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat je het abonnement hebt opgezegd, rekenen wij €25,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat je abonnee was.
Indien aan de zijde van “InkomenSparen”. sprake is van overmacht, heeft ““InkomenSparen” c.q. de uitgever het recht om uitvoering van het abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van “InkomenSparen”, het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van onvoorziene overheidsmaatregelen, het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, het overlijden c.q. arbeidsongeschikt raken van de redacteur van de site en andere uitingen.
Als de situatie van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, heeft abonnee het recht het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht is “InkomenSparen” c.q. de uitgever niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan abonnee.
Over ons privacybeleid: Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Inkomensparen.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking: Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Beveiliging website: De beveiligingsmaatregelen die we toepassen bestaan onder andere uit de toepassing van SSLencryptie. We maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Mailinglijsten: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met een gespecialiseerd mailbedrijf, welke uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden zal gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u hiervan gebruik maakt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door het bedrijf beveiligd opgeslagen en zij maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
Payment processors: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze website maken wij gebruik van de platformen van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Wij bewaren zelf geen lokaal geen betaalgegevens. We bewaren uw abonnementsprofiel (waaronder eventueel de laatste 4 cijfers van uw creditkaart en de verloopdatum) en transactie- en abonnementsdata.
Algemeen doel van de gegevensverwerking: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In voorkomende gevallen kan Inkomensparen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen: Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten: Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht van bezwaar en overige rechten:U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van InkomenSparen. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Copyright: Niets uit “Inkomensparen.nl”, de Voorbeeldportefeuilles of andere gerelateerde publicaties mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook op sanctie van copyright- en schadevergoeding.